Χρήση αριθμομηχανής Casio

(από την ομάδα ανάπτυξης μαθηματικών)

Σημείωση: Το Sharp Calculator περιλαμβάνεται επίσης στο

http://www.projectmaths.ie/for-students/learn-to-use-calculators/

Εγχειρίδιο Casio fx-85GT PLUS

Διευκρινίστε λύσεις σε εξισώσεις

Τυχαία δειγματοληψία χρησιμοποιώντας Ran #

Τυχαία δειγματοληψία με χρήση του RanInt

Χρήση λειτουργίας πίνακα

Εύρεση του μέσου από τον πίνακα συχνότητας

Μέσος όρος, Μέγ., Ελάχ

Εύρεση στατιστικών από έναν πίνακα ομαδοποιημένων συχνοτήτων

Εισαγωγή πρωταρχικών αριθμών

Γράψτε το 5880 ως προϊόν της Prime Factors

Τυπική απόκλιση

Μέση τιμή, Μέγ. Και Ελάχ. Από Δεδομένα

Εύρεση συντελεστών συσχέτισης