Ενσωμάτωση

Ενσωμάτωση / Αντιδιαφοροποίηση Τα βασικά

Ενσωμάτωση και περιοχές μεταξύ καμπυλών

Ορισμένα ολοκληρωμένα

Παραδείγματα

Η μέση τιμή μιας συνάρτησης

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Δεν απαιτείται για το Leaving Cert

Ενσωμάτωση με υποκατάσταση

Ενσωμάτωση με ανταλλακτικά

Ενσωμάτωση και επέκταση μερικού κλάσματος