Πιθανότητα

Η θεμελιώδης αρχή της μέτρησης και των παραλλαγών (ρυθμίσεις)

Συνδυασμοί (Επιλογή)

Πρόβλημα πιθανότητας

Ανεξάρτητες εκδηλώσεις

Χρήση του πίνακα Κανονικής κατανομής (Z-Score)

Η διωνυμική κατανομή (δοκιμές Bernoulli)

Αμοιβαία αποκλειστικές εκδηλώσεις

Υπό όρους πιθανότητα

Αναμενόμενη αξία

Κανονικές και τυπικές κανονικές καμπύλες

Προβλήματα με την τιμή Ζ

Επέκταση της διωνυμικής διανομής (δοκιμές Bernoulli)

Παράγοντες

Περίληψη πιθανότητας 1 και 2

-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Δεν απαιτείται για αποχώρηση από το πιστοποιητικό

Το Gaussian Integral

Απόκτηση της συνάρτησης κανονικής κατανομής πιθανότητας πυκνότητας